کمپ اداری پشتیبانی پارس شمالی

کمپ اداری پشتیبانی پارس شمالی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره فاز صفر و یک کمپ اداری پشتیبانی پارس شمالی
 • نام کارفرما : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 96/08/01
 • تاریخ پایان : 96/12/01
 • مساحت : 7،000 مترمربع
 • آدرس :

  بوشهر, عسلویه

توسعه ساختمان ديوان محاسبات استان بوشهر

توسعه ساختمان ديوان محاسبات استان بوشهر
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مراحل اول و دوم پروژه توسعه ساختمان ديوان محاسبات استان بوشهر
 • نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1396
 • تاریخ پایان : 1396
 • مساحت : 3،000 مترمربع
 • آدرس :

  بوشهر

عامل كنترل پروژه هاي سازمان سرمایه گذاری

عامل كنترل پروژه هاي سازمان سرمایه گذاری
 • نام پروژه : ارائه خدمات مشاوره كنترل پروژه هاي سازمان سرمایه گذاری
 • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران
 • نوع پروژه : عامل کنترل پروژه
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت :
 • آدرس :

  مناطق 22 گانه شهرداری تهران

پارکینگ طبقاتی امیرکبیر

پارکینگ طبقاتی امیرکبیر
 • نام پروژه : طراحی پایه، تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی احداث پارکینگ طبقاتی امیرکبیر
 • نام کارفرما : سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
 • نوع پروژه : خدماتی
 • تاریخ شروع : 1397/11/01
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 20،000 مترمربع
 • آدرس :

  منطقه 14 شهرداری تهران

بهسازی عرشه فوقانی تونل امیرکبیر

بهسازی عرشه فوقانی تونل امیرکبیر
 • نام پروژه : خدمات نظارت کارگاهی پروژه عرشه امیرکبیر
 • نام کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران
 • نوع پروژه : نظارت کارگاهی
 • تاریخ شروع : 1398/08/14
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 7000 مترمربع
 • آدرس :

  منطقه 14 شهرداری تهران

مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو

مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجتمع تجاری - اداری چهار باغ خواجو
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه : تجاری - اداری
 • تاریخ شروع : 1389
 • تاریخ پایان : 1389
 • مساحت : 1،800 مترمربع
 • آدرس :

  اصفهان

برق منطقه ای تهران

برق منطقه ای تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)
 • نام کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1380
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد

دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1377
 • تاریخ پایان : 1377
 • مساحت : 5،700مترمربع
 • آدرس :

  تهران – سعادت آباد

مرکز همایش های بین المللی اصفهان

مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام پروژه : نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام کارفرما : شهرداری اصفهان
 • نوع پروژه : خدماتی - تجاری - اداری
 • تاریخ شروع : 1397
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 53 هکتار
 • آدرس :

  اصفهان

 • صفحه 1 از 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • <