مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو

مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجتمع تجاری - اداری چهار باغ خواجو
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه : تجاری - اداری
 • تاریخ شروع : 1389
 • تاریخ پایان : 1389
 • مساحت : 1،800 مترمربع
 • آدرس :

  اصفهان

برق منطقه ای تهران

برق منطقه ای تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)
 • نام کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1380
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد

دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام کارفرما : شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
 • نوع پروژه : اداری
 • تاریخ شروع : 1377
 • تاریخ پایان : 1377
 • مساحت : 5،700مترمربع
 • آدرس :

  تهران – سعادت آباد

پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان

پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام پروژه : نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام کارفرما : شهرداری اصفهان
 • نوع پروژه : خدماتی - تجاری - اداری
 • تاریخ شروع : 1397
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 53 هکتار
 • آدرس :

  اصفهان

مجتمع مسکونی – تجاری گل نرگس

مجتمع مسکونی – تجاری گل نرگس
 • نام پروژه : ارائه خدمات مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام کارفرما : شرکت تعاونی مسکن توپخانه ارتش (مرآتو)
 • نوع پروژه : مسکونی - تجاری
 • تاریخ شروع : 1394
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 68 هکتار
 • آدرس :

  اصفهان

مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع مسکونی نیاوران
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه : مسکونی
 • تاریخ شروع : 1388
 • تاریخ پایان : 1388
 • مساحت : 4،100 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – نیاوران

مجتمع مسکونی الماس

مجتمع مسکونی الماس
 • نام پروژه : خدمات کنترل، بازبینی و اصلاح نقشه های فاز دو معماری و تهیه متره برآورد مجتمع مسکونی الماس
 • نام کارفرما : صندوق سرمایه گذاری کارکنان حکمت
 • نوع پروژه : مسکونی
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1392
 • مساحت : 20،000 مترمربع
 • آدرس :

  تهران – سوهانک

پارکینگ طبقاتی کاوه

پارکینگ طبقاتی کاوه
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول ،دوم و سوم پارکینگ طبقاتی کاوه
 • نام کارفرما : سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
 • نوع پروژه : خدماتی
 • تاریخ شروع : 1382
 • تاریخ پایان : 1382
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

پارکینگ طبقاتی صادقیه

پارکینگ طبقاتی صادقیه
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم پارکینگ طبقاتی صادقیه
 • نام کارفرما : سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
 • نوع پروژه : خدماتی
 • تاریخ شروع : 1381
 • تاریخ پایان : 1381
 • مساحت : 13،500 مترمربع
 • آدرس :

  تهران

 • صفحه 1 از 2
 • 1
 • 2
 • <